Ohjelmistokehityksen parissa läheisesti työskentelevät ihmiset ovat varmasti tietoisia käsitteestä testiautomaatio. Onhan se ollut nouseva trendi jo vuosien ajan. Mutta kuinka moni on käytännössä omaksunut testiautomaation toimintamalliksi tuotekehityksessä? Ei hirvittävän moni. Tässä haluankin nyt avata hieman sitä, mitä testiautomaatiolla voidaan saavuttaa, miksi ja missä tilanteissa testiautomaatio kannattaa ottaa käyttöön.

Testiautomaatiolla saavutettavat hyödyt tuotekehityksessä ovat huomattavia. Tässä tapauksessa kehitettävät tuotteet voivat olla esim. sovelluksia, sulautettuja järjestelmiä, koneiden ohjausjärjestelmiä, älykkäitä laitteita tai IoT-ratkaisuja.

Ja mikäli yritys ylipäätään pyrkii tekemään ohjelmistokehitystä ketterästi, eli agile-periaatteiden mukaan, ja haluaa automatisoida aikaa vievät käsin tehtävät työt – kannattaa testiautomaatiota tarkastella mahdollisuutena.

Testiautomaatio on kuitenkin haasteellista ottaa käyttöön kehitystyön jo alettua. Siksi suosituksena on toimia siten, että päätös testiautomaation käytöstä kannattaa tehdä heti, kun uudesta kehitysprojektista on päätetty. Tällöin onnistutaan varmimmin ja saadaan suurin hyöty.

Kenelle testiautomaatio sopii?

Testiautomaatio sopii kaikkeen tietotekniseen tuotekehitykseen. Kaikkien kehitettävien tuotteiden toimivuus on kuitenkin varmistettava ja jos tavoitteena on täyttää tuotteelle asetettuja standardeja, myös dokumentoida.

Erityisen suuri hyöty siitä saavutetaan silloin, kun kyseessä on tuote, ratkaisu tai asia, joka:

  • Yhdistyy rajapintojen kautta muihin järjestelmiin tai laitteisiin ja liikuttaa dataa näiden välillä – esimerkiksi IoT-ratkaisut, liiketoimintajärjestelmät, toimialakohtaiset erityisratkaisut jne.
  • Omaa pitkän käyttöelinkaaren ja jota kehitetään jatkuvasti – esimerkiksi SaaS:t, sulautetut järjestelmät, toimialakohtaiset erityisratkaisut jne.
  • Omaa erityisen korkean vaatimuksen toimintavarmuudesta, kuten kaikki sellaiset ratkaisut, joiden toimimattomuus voi johtaa henkilövahinkoihin. Esimerkkinä medikaalilaitteet ja turvallisuuskriittiset järjestelmät.

Tällaisten kohdalla testiautomaatio voi parantaa laatua, tehostaa kehitystyötä sekä nopeuttaa tuotekehitystä huomattavasti.

Mitä mahdollisuuksia testiautomaatio avaa?

Tehokkuus – testit usein ajoitetaan yöksi. Tällöin kehitystyö tehdään päivällä, testiautomaatio jyllää läpi yön ja aamulla on luettavissa raportti yön testien tuloksista. Samojen testien tekeminen käsin voi viedä aikaa peräti viikkoja.

Laatu – inhimillisten virheiden minimointi rutiininomaisessa testaamisessa. Siinä missä ihminen kyllästyy itseään toistavaan rutiininomaiseen suorittamiseen, ei koneella ole tällaista ongelmaa. Se tekee väsymättä ja virheettä satoja variaatioita samasta testattavasta asiasta, kun ihmisen keskittymiskyky helposti herpaantuu ja ajatukset karkaavat jonnekin aivan muualle.

Jatkuvassa kehitystyössä korostuu erityisesti regressiotestaus. Tällä tarkoitetaan testejä, joissa kehitettävään tuotteeseen tehdyn päivityksen myötä, testataan tuote uudestaan aiemmin korjattujen virheiden varalta. Näiden automatisointi säästää aikaa ja hermoja erityisen paljon.

Toisaalta kone ei ole parhaimmillaan monimutkaisissa testiskenaarioissa, jolloin ihmistestaajan aika, keskittymiskyky, hermot ja luovuus kannattaa keskittää näihin.

Läpinäkyvyys tuotekehitykseen – testiautomaatio helpottaa myös koko tuotekehityksestä tai yksittäisen tuotteen kehittämisestä vastaavan tahon elämää. Eri testeihin, testituloksiin ja ylipäätään tuotekehityksen tilaan voidaan saada testiautomaatioratkaisuilla selkeä näkyvyys. Näin tiiminvetäjä tai tuotekehitysjohtaja tietää aina, missä kunkin tuotteen kohdalla mennään testauksen osalta. Tämä luonnollisesti auttaa aikataulutuksessa ja aikataulussa pysymisessä merkittävästi.

Läpinäkyvyyteen liittyy myös jäljitettävyys ja tuotekehityksen dokumentointi. Koska testiautomaation kautta voidaan osoittaa tuotteen toimivuus ja siitä syntyy myös tähän toimivuuteen liittyvä dokumentaatio – on sen kautta helppo osoittaa todeksi erilaisten laatustandardien vaatimusten täyttyminen.

Parempaa tuotekehitystä – testiautomaatiota hyödyntäessä saadaan myös palautetta itse tuotekehitykseen. Mikäli samankaltaiset virheet toistuvat testituloksissa säännöllisesti, voidaan näitä tarkastelemalla päästä lähelle ongelman juurisyytä. Kenties koodauksessa on omaksuttu vääränlaisia työtapoja, jotka johtavat toistuviin virheisiin työn jäljessä. Tämä ei tarkoita, että testiautomaatio soveltuisi erityisen hyvin syyllisten löytämiseen, vaan sitä, että virheisiin johtavat juurisyyt voidaan paikantaa ja korjata. Tähänhän perustuu kaikki kehittyminen, eikä tuotekehitys ole poikkeus.

Kokonaisuutena tämä tehostaminen näkyy nopeampina valmistumisaikoina, vähäisempinä virheinä ja näiden kautta pienempinä kustannuksina.

Testiautomaation haasteet ja yleisimmät ongelmat käyttöönotossa

Nyt kun olen kertonut testiautomaation aurinkoisesta puolesta, on rehellisyyden nimissä kerrottava myös siihen liittyvistä haasteista ja tyypillisimmistä syistä, miksi testiautomaatio voi joskus muuttua kirosanaksi.

Testiautomaation pystyttäminen voi olla hidasta, eikä erityisen edullista. Kuitenkin, mikäli testattavaa on paljon, testiympäristöä voidaan hyödyntää pitkään tai tuotteen korkea laatu on erityisen merkittävä tekijä – on nämä ajalliset sekä rahalliset investoinnit usein perusteltuja.

Ja kuten mikä tahansa työkalu tai ratkaisu – ei testiautomaatiokaan yksinään tee ketään autuaaksi. Se on parhaimmillaan äärimmäisen hyvä työkalu, mutta sen hyödyt todentuvat vain, mikäli sen käyttöön sitoudutaan.

Testiautomaatio vaatii opettelua ja aktiivisuutta. Lisäksi sitä itseään pitää kehittää tuotekehityksen mukana. Yleisimpiä syitä, miksi testiautomaation käyttöönotto voi epäonnistua ovat:

  • Se otetaan käyttöön liian myöhäisessä vaiheessa – järkevintä on ottaa testiautomaatio käyttöön tuotekehityksen alkaessa. Usein tähän havahdutaan liian myöhään, jolloin käyttöönotto muuttuu vaikeaksi tai mahdottomaksi
  • Rakentaminen ja käyttöönotto on tehty huolimattomasti – liian kovassa kiireessä harvoin syntyy mitään hyvää. Tämä pätee myös testiautomaation rakentamiseen. Mikäli päätös testiautomaatiosta tehdään, kannattaa toteutus hoitaa huolella sekä ammattitaidolla ja varata sille riittävästi aikaa

Tehosta tuotekehitystä hyödyntämällä testiautomaatiota

Testiautomaatio voi siis helpottaa huomattavasti elämää tuotekehityksen parissa:

  • Erityisesti silloin, kun kehitettävät tuotteet ovat luonteeltaan sellaisia, että testausautomaation pystyttämisen vaatima panostus on perusteltua – pitkä elinkaari, paljon toimintoja ja rajapintoja tai vaatimus erityisen korkealle laadunvarmistamiselle
  • Halutaan tehostaa tuotekehitystä nopeammaksi, kustannustehokkaammaksi ja laadukkaammaksi – ja siihen ollaan valmiita panostamaan sekä ajallisesti että rahallisesti
  • Ollaan valmiita sitoutumaan myös testiautomaatioon itseensä – otetaan se käyttöön oikea-aikaisesti, tehdään määritelmät alusta asti oikein ja kehitetään myös testausta säännöllisesti
    Oikein käytettynä, riittävillä panostuksilla ja oikeissa olosuhteissa testiautomaatiolla voidaan saavuttaa huomattava loikka tuotekehityksessä ja tuotteiden laatutasossa.

Lue lisää testauksesta

Kysy lisää!

Karl-Kristian Högström

Business Director, South and Marketing

Lue myös